Policy for hantering av personuppgifter

F2 Consulting AB (nedan ”vi”) respekterar din integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter. För oss är det därför viktigt att du ska känna dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med (EU) 2016/679, GDPR/Dataskyddsförordningen och på ett tryggt och säkert sätt. Du kan läsa mer om dina rättigheter nedan. Du kan också besöka tillsynsmyndighetens webbplats för mera information

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

F2 Consulting AB, org.nr 556759-1101 är personuppgiftsansvarig för behandlingen och ansvarar för att sådan behandling sker på ett lagligt sätt.

Personuppgifter vi samlar in

Vi lagrar och behandlar personuppgifter för personal, kunder och leverantörer som vi har avtal med. Vi hanterar också personuppgifter för de som aktivt visat intresse för F2 Consulting AB som arbetsgivare, samarbetspartner, underkonsulter, eller för kompetensutbyte. Vi kommer också i marknadsföringssyfte registrera kontaktuppgifter på personer som representerar möjliga partners, underkonsulter, kunder och möjliga kandidater för anställning utifrån på en intresseavvägning som beskrivs nedan. Registrering av kandidater kan bygga på tips från privatpersoner, rekryteringsföretag eller på uppgifter som den berörde själv har publicerat.

Vi inhämtar uppgifterna i första hand direkt från dig inom ramen för den relation som vi har med dig. Du kan vara kontaktperson hos någon av våra kunder, leverantörer och/eller samarbetspartners eller tillika vara underkonsult och/eller arbetssökande. Kort sagt, personer som vi interagerar med inom ramen för vår verksamhet kan vi komma att behandla personuppgifter för som ett led i vårdandet och underhållandet av vår affärsmässiga relation med din arbetsgivare eller dig personligen.

Exempel på personuppgifter vi kan komma att behandla är ditt namn, kontaktuppgifter såsom mobiltelefonnummer, adress, e-postadress, CV, profil på LinkedIn, och andra sociala media. Vi kan även komma att uppdatera dina uppgifter från andra offentliga register, så som via Bolagsverket, SPAR, mm om det bedöms som behövligt för att upprätthålla god registervård

Vi kan även komma att registrera personuppgifter när du interagerar digitalt med oss i samband med:

  • När du fyller i ditt namn, e-postadress och/eller ditt mobiltelefonnummer på vår webbplats.
  • Om du kontaktar oss via e-post, vår webbplats eller social media.
  • Om du anmäler dig till något av våra nyhetsbrev eller registrerar dig för några av våra events.
  • Ditt besök på vår webbplats, inklusive men inte begränsat till trafikdata, platsdata, webbloggar och annan kommunikationsdata samt t.ex. den IP-adress, typ av enhet, operativsystem och webbläsartyp som används för besöket.

Ändamål och rättsliga grunder

Vi behandlar dina personuppgifter mot bakgrund av nedanstående ändamål och angiven rättslig grund.

Ändamål: För att hantera samt vårda våra kund- eller leverantör- och/eller partnerrelationer med ditt företag (där du är anställd) eller dig som uppdragstagare/partner, och fullgöra det som följer av gällande avtal, beställningar och förfrågningar, vilket kan innebära behandling av personuppgifter i digitalt affärsstöd såsom kundvårdssystem och leverantörsdatabaser.

Rättslig grund: Vårt berättigade intresse att vårda våra affärsmässiga relationer och uppfylla det som förväntas enligt kommersiella avtal.

Ändamål: För att hantera administration, fakturering, timregistrering, korrespondens mm med våra samarbetspartners och möjliggöra god service, rätta felaktiga uppgifter och/eller skicka information som har efterfrågats eller som vi bedömer kan vara av ditt (eller din arbetsgivares) intresse mot bakgrund av vår affärsmässiga relation.

Rättslig grund: Vårt berättigade intresse att vårda våra affärsmässiga relationer och uppfylla det som förväntas enligt kommersiella avtal, samt uppfylla rättsliga förpliktelser

Ändamål: För att hantera och vårda vår relation med dig som enskild uppdragstagare eller arbetssökande, i syfte att matcha önskemål mot öppna uppdrag och positioner.

Rättslig grund: Vårt berättigade intresse att vårda samt uppfylla det som förväntas i våra affärsmässiga relationer samt uppfyllnad av avtal i den mån du har registrerat/anmält dig för detta.

Ändamål: För att fullgöra, administrera samt utveckla och förbättra våra digitala tjänster (webbplats, databaser, mm), vilket kan inbegripa analys av användarbeteende och statistiska data på aggregerad nivå samt lagring och analys.

Rättslig grund: Vårt berättigade intresse att tillhandahålla och säkerställa fungerande digitala tjänster samt sörja för effektiv informationsgivning och marknadsföring om vår verksamhet.

Ändamål: För att kontakta dig via e-post, telefon eller post om erbjudanden, kampanjer eller tjänster som vi tror kan vara av intresse för din arbetsgivare eller dig (observera att du kan tacka nej till denna marknadsföring).

Rättslig grund: Vårt berättigade intresse av att erbjuda och marknadsföra tjänster och produkter som vi bedömer är av intresse för din arbetsgivare eller dig.

Information som kan lämnas ut

Vi kan komma att lämna vidare dina personuppgifter till företag vi har partnerskapsavtal med inom ramen för det samarbete vi har mellan företagen och som vi bedömer är av intresse och relevans för den affärsrelation vi har med din arbetsgivare eller dig. Vi kan vidare dela personuppgifter med tjänsteleverantörer som vi har anlitat för att uppfylla ändamålen med vår behandling av dina personuppgifter. Dessa tjänsteleverantörer tillhandahåller redovisningstjänster, IT-tjänster och marknadsföringstjänster såvida annat inte informerats. Är du uppdrags– eller arbetssökande kan även uppgifter utlämnas till utomstående kund- eller partnerföretag som ett led i vårt arbete att hitta uppdrag för dig.

Vi samarbetar endast med partners som behandlar personuppgifter inom EU/EES eller med företag som upprätthåller samma skyddsnivå som inom EU/EES. All överföring av personuppgifter följer kraven i GDPR.

Lagring och gallring av personuppgifter

Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi kommer att lagra dina personuppgifter så länge du är aktiv eller potentiell kund, leverantör (inklusive underkonsultpartner eller arbetssökande), eller samarbetspartner till oss. Har vår relation upphört och/eller det inte anses rimligt att den skall återaktiveras skall vi gallra dina uppgifter. Sådan genomgång sker periodvis och minst en gång om året.  Såvida vi inte har särskilt påtalat det, eller inhämtat ditt specifika godkännande, gallras personuppgifter tillhörande personer som har varit inaktiva i sin relation med oss senast efter 3 års inaktivitet.

Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Policy för behandling av personuppgifter.Vi kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka våra rättsliga intressen.

Skydd av personuppgifter

För att skydda dina personuppgifter har vi vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs, både tekniska och organisatoriska. Vid all behandling och lagring av personuppgifter, iakttas sekretess och säkerhet baserat på risk och känslighet och i övrigt säkerhetsställa att behandlingen sker enligt gällande lag.

Personuppgiftsbiträdesavtal

Om dina personuppgifter som behandlas av oss skall underkastas ett biträdesavtal som vi har ingått med redovisningsbyrå eller annan part som är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter, har sådant biträdesavtal (till den del det är lämpligt) företräde framför vad som sägs i denna policy. I sådant fall kommer vi att behandla dina personuppgifter i enlighet med vad som följer enligt sådant biträdesavtal.

Dina rättigheter och val

Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Du kan begära att dina uppgifter raderas eller att dess användning begränsas genom att kontakta oss på epost till gdpr@f2consulting.se. Du har även rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.

Du kan när som helst avstå från att ta emot marknadsföringskommunikation genom att kontakta oss på epost till gdpr@f2consulting.se Du är alltid välkommen att därutöver kontakta oss på annat sätt för att få hjälp att tacka nej till vår kommunikation.

Du kan erhålla information om vilka personuppgifter som är registrerade, genom att skriftligt begära ett s.k. registerutdrag från oss.

Du har rätt att under vissa omständigheter få ut de personuppgifter som du lämnat till oss och som rör dig i ett elektroniskt format som är allmänt använt och har rätt överföra sådana uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss får du gärna kontakta oss eller så kan du höra av dig till integritetsskyddsmyndigheten (f.d. datainspektionen).

Cookies

En kaka (eller cookie) är en liten textfil som lagras i din webbläsare. Kakor kan lagra information som gör din användarupplevelse bättre när du surfar på webben. Vi använder kakor för att bättre förstå hur vår webbplats används.

Vårt primära analysverktyg är Google Analytics (GA). De kakor som GA använder på vår webb lagrar information om:

  • Tidpunkt då du besökte webbplatsen första gången
  • Tidpunkt då du besökte webbplatsen senast
  • Tidpunkt då ditt nuvarande besök påbörjades
  • Antal gånger som du besökt webbplatsen
  • Ett unikt ID för din webbläsare
  • Hur du hittade till webbplatsen (trafikkällor)

Inga personuppgifter (namn, e-post, IP-adresser eller liknande) lagras i våra kakor och vi spårar inte hur enskilda personer använder vår webb. Du kan när som helst välja att radera alla kakor från din webbläsare. Du kan också ändra inställningarna så att din webbläsare inte tillåter att kakor sparas. Google Analytics har även ett eget webbläsarplugin som gör att du automatiskt säger nej tack till just deras kakor.

Ändring av integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera eller ändra denna informationstext vid behov. Den senaste versionen av vår Policy for behandling av personuppgifter skall alltid finnas tillgänglig på vår hemsida.